[២២.០៣.២០២០] ការថ្វាយបង្គំដោយប្រព័នអ៊ីនធឺណេត Online Worship LIVE

10 Views· 05/23/24
worldmission
worldmission
1 Subscribers
1

ការថ្វាយបង្គំដោយប្រព័នអ៊ីនធឺណេត
Online Worship Service for Khmer LIVE
by Korean Missionary Association in Cambodia

Join KMAC Worship Service
Our Response to COVID-19

Time: 9AM, 11AM

កម្មវិធីថ្វាយបង្គំថ្ងៃអាទិត្យ (៣.២២)
សរសើរដម្កើងរួម - សរសើរជាក្រុម

1 ការអធិស្ឋានស្ងៀមស្ងាត់-------អ្នកដឹកនាំ
2 ជំនឿពួកសាវក -----ទាំងអស់គ្នា
3 ការអធិស្ឋានប្រែចិត្ត ----- ទាំងអស់គ្នា
4 ទំនុកតម្កើង --- (6장) --- ទាំងអស់គ្នា
5 ការអធិស្ឋាន--- គ្រូគង្វាល ចាង វ៉ាន់អ៉ីក
6 ការអានព្រះគម្ពីរ ----- អ្នកដឹកនាំ
7 ការអធិប្បាយ --- គ្រូគង្វាល មូនឆាន់ស៊ីក
8 ដង្វាយ ----- ទាំងអស់គ្នា
9 ការអធិស្ឋាន ----- អ្នកទទួលខុសត្រូវ
10 សេចក្ដីជូនដំណឹង ----- គ្រូគង្វាល មូនឆាន់ស៊ីក
11 ចម្រៀងចុងក្រោយ ----- ទាំងអស់គ្នា
12 ការអធិស្ឋានសុំព្រះពរ ----- គ្រូគង្វាល មូនឆាន់ស៊ីក

សេចក្ដីជូនដំណឹង

វីដេអូនេះ គឺមនុស្សមួយចំនួនតូចបានប្រមូលផ្តុំគ្នា និងថតនៅក្នុងស្ទូឌីយោដើម្បីឲ្យគ្រីស្ទានថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈអ៊ីនធឺេណតជំនួសឲ្យក្រុមជំនុំរបស់គេ។

សមាគមបេសកជនកូរ៉េ និង ក្រុមជំនុំកម្ពុជាយើងខ្ញុំ អធិស្ឋានសំរាប់រដ្ឋាភិបាល និងប្រជាជនទាំងអស់ ហើយនិងគោរពតាមរដ្ឋាភិបាលដែលការពាមនុស្សទាំងអស់ ពីជំងឺកូវិដ19។ យើងស្ដាប់តាមពាក្យទាំងអស់ពីរដ្ឋាភិបាល និងខំព្យាយាមជួយអ្នកជិតខាងផងដែរ។

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* 📺 📺 📺 *

📺 Broadcaster : MereTV (https://www.meretv.com)

📢 YouTube Subscribe (https://atoz.ai/Gdjra)
▶ Official website: https://www.meretv.com
▶ Official wowdojo page: https://wowdojo.com/meretv
▶ Contact Us: holytasks@gmail.com

#kmac #kmacworship #missioncambodia #ការថ្វាយបង្គំដោយប្រព័នអ៊ីនធឺណេត #កម្មវិធីថ្វាយបង្គំថ្ងៃអា #kmac예배 #kmac온라인예배 #캄보디아교회 #캄보디아예배 #캄보디아선교 #캄보디아온라인예배 #랜선교회 #랜선예배 #캄보디아어예배

Show more

 0 Comments sort   Sort By