Music

worldmission
7 Views · 1 month ago

생명의 양식
by 이경은 사모 (해맑음 한인교회)

#생명의양식 #찬양 #이경은사모

worldmission
9 Views · 1 month ago

ទ្រង់ហៅដោយស្រឡាញ់
 
១.
ជីវិតរសាត់បាត់ដូចជាផ្សែង
ដូចខ្លែងដែលដាច់រសាត់គ្មានខ្សែ
ទឹកភ្នែកហូរតែឯងឥតមានពេលល្ហែ
ភពងងឹតឥតប្រួលប្រែបាំងក្តីពិត
 
២.
ទោសអ្នកពីមុនទ្រង់ចង់លុបចេញ
ទ្រង់អាចបំពេញអ្នកក្នុងជីវិត
តាំងទ្រង់ឡើងទទួលក្តីស្រឡាញ់ពិត
មានមេត្រីពេញដួងចិត្តឥតសង្ស័យ
 
បន្ទរ (코러스) x2
បើជីវិតក្នុងព្រះហស្តទ្រង់
ការភ័យព្រួយលែងមានទៀតឡើយ
បានទទួលសេចក្តីពិតហើយ
អ្នកនឹងឃើញតែក្តីស្រឡាញ់ជានិច្ច
 
៣.
ព្រះគ្រីស្ទចង់អត់ទោសអ្នកពេកក្រៃ
ទ្រង់ជាដង្វាយឲ្យធួនបានអ្នក
ថ្វាយជីវិតទៅក្នុងព្រះហស្តទ្រង់ជាក់
ក្តីសង្ឃឹមមានអ្នកលែងសង្ស័យ

worldmission
5 Views · 1 month ago

ចូរមកកាន់ប្រភពនៃព្រះពរ 복의 근원 강림하사 자막
by រុំ រ៉ានី / piano ហូង សេមី

📺 Broadcaster : MereTV (https://www.meretv.com)
📢 YouTube Subscribe (https://atoz.ai/Gdjra)
📬 holytasks@gmail.com

▶ Official website: https://www.meretv.com
▶ Official facebook page: https://www.wowdojo.com/meretv

#missioncambodia #khmerpraise #meretv #ទុំនុកដំកើង

worldmission
4 Views · 1 month ago

ព្រះយេស៊ូវជាមិត្តសមា្លញ់ពិត 죄짐 맡은 우리 구주
by វាត់ ដាវិន

*제작: 순전한티비 MereTV (경여호수아 선교사)
(www.meretv.com / holytasks@gmail.com)

* 본 영상은 '세계로선교센터' (김문식 선교사)의 뮤지컬팀과 '순전한TV'와의 협업으로 만들어졌습니다.
* 뮤지컬 공연문의 및 사역 문의: bansik@hanmail.net / +855 12-542-119
* 음향: 다라사운드 정후식 선교사

📺 Broadcaster : MereTV (https://www.meretv.com)
📢 YouTube Subscribe (https://atoz.ai/Gdjra)
Email: holytasks@gmail.com

▶ Official website: https://www.meretv.com
▶ Official facebook page: https://www.wowdojo.com/meretv

#ទុំនុកដំកើង #តាំងទ្រង់ជាម្ចាស់លើទាំងអស់ #missioncambodia #캄디아찬송가 #ព្រះយេស៊ូវជាមិត្តសមា្លញ់ពិត #죄짐 맡은 우리 구주

worldmission
4 Views · 1 month ago

កាលខ្ញុំនឹកពិឈើច្កាងអស្ចារ្យ 주 달려 죽은 십자가
by កាន មេសា
piano ហូង សេមី

*제작: 순전한티비 MereTV (경여호수아 선교사)
www.meretv.com / holytasks@gmail.com

*본 영상은 '세계로선교센터' (김문식 선교사)의 뮤지컬팀과 '순전한TV'와의 협업으로 만들어졌습니다.
뮤지컬 공연문의 및 사역 문의: bansik@hanmail.net / +855 12-542-119
*음향: 다라사운드 정후식 선교사


📺 Broadcaster : MereTV (https://www.meretv.com)

📢 YouTube Subscribe (https://atoz.ai/Gdjra)
▶ Official website: https://www.meretv.com
▶ Official wowdojo page: https://wowdojo.com/meretv
▶ Contact Us: holytasks@gmail.com

#missioncambodia #meretv #순전한TV

worldmission
4 Views · 1 month ago

ព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះ 오 놀라운 구세주
by សៀង ដារ័ត្ន
piano ហូង សេមី

📺 Broadcaster : MereTV (https://www.meretv.com)
📢 YouTube Subscribe (https://atoz.ai/Gdjra)
📬 holytasks@gmail.com

▶ Official website: https://www.meretv.com
▶ Official facebook page: https://www.wowdojo.com/meretv

#missioncambodia #khmerpraise #meretv #ទុំនុកដំកើង

worldmission
2 Views · 1 month ago

លុះទៅក្រាបចំពោះព្រះយេស៊ូវ 저 요단강 건너 편에
by ស៊ូ សុភ័ក្ត
piano ហូង សេមី

📺 Broadcaster : MereTV (https://www.meretv.com)
📢 YouTube Subscribe (https://atoz.ai/Gdjra)
📬 holytasks@gmail.com

▶ Official website: https://www.meretv.com
▶ Official facebook page: https://www.wowdojo.com/meretv

#missioncambodia #khmerpraise #meretv

worldmission
2 Views · 1 month ago

ខ្ញុំនឹងដើរក្នុងពន្លឺនៃស្ថានសួគ៌ 태산을 넘어 험곡에 가도
by កាន មេសា
piano ហូង សេមី

*제작: 순전한티비 MereTV (경여호수아 선교사)
www.meretv.com / holytasks@gmail.com

*본 영상은 '세계로선교센터' (김문식 선교사)의 뮤지컬팀과 '순전한TV'와의 협업으로 만들어졌습니다.
뮤지컬 공연문의 및 사역 문의: bansik@hanmail.net / +855 12-542-119
*음향: 다라사운드 정후식 선교사


📺 Broadcaster : MereTV (https://www.meretv.com)

📢 YouTube Subscribe (https://atoz.ai/Gdjra)
▶ Official website: https://www.meretv.com
▶ Official wowdojo page: https://wowdojo.com/meretv
▶ Contact Us: holytasks@gmail.com#missioncambodia #meretv #순전한TV

worldmission
5 Views · 1 month ago

사랑의쌀나눔
https://go.missionfund.org/kam
여러분의 사랑의향기 이어지기를소망해 봅니다
여러분들도 보셨듯이 쌀을받고좋아하는 모습
아직도 배고픈 이곳에 쌀나눔이 이어집니다
과자1봉절약하면 1천원이면 쌀 1킬로
식사한끼 절약하면 5천원이면 5킬로( 1개월분)를 나눕니다
열방이행복한교회

내 신을...
작사·작곡·노래: 송원식 - 캄보디아선교사
(캄보디아 열방이행복한교회)
--
선교찬양 집회문의 이메일: song020815@gmail.com

열방이행복한교회 페이스북
https://www.facebook.com/캄보디아-....열방이행복한교회-46658076718


--

내 신을 이제 벗습니다
거룩한 땅 이곳에서

내 무릎 이제 꿇습니다
예수님 만나려

내 손을 높이 듭니다
주님 손 잡으려고

내 맘을 활짝 엽니다
성령님 오소서

아버지 아버지 아버지
하나님

주님 주님 주님은
예수님

worldmission
2 Views · 1 month ago

홀리클래스는 '미션 스토리' 통해 선교사들의 사역을 소개하며 선교지 소식을 전하고 있습니다.

이번 편에서는 캄보디아 엉스누얼중앙교회에서 사역하고 있는 윤도선, 오영애 캄보디아선교사의 사역을 '사명'이라는 곡에 담아 뮤직비디오 형식으로 제작했습니다.

주님과 동행하는 사역 되시길 바라며 순전한티비가 응원합니다.

윤도선, 오영애 캄보디아선교사 소개
총신신대원 졸업
교단 : 예장합동
(수도노회) 여주우리교회
(수도노회) 단월교회 담임목회
현) 캄보디아-엉스누얼중앙교회 선교사 (남서울중앙교회 파송)

카톡아이디:changpo64
이메일:podoar2@naver.com

worldmission
2 Views · 1 month ago

#고난주간찬양 #부활절찬양 #부활 #holyweek #찬양 #예배 #예수님

고난주간 예수님의 일주일간의 행적을 모티브로 만들었습니다,

Holy Week 고난의 주
작사: 경여호수아 선교사

가사
[Verse 1]
눈물 아래 예루살렘,
호산나, 찬양하라.
겸손의 왕, 나귀를 타고,
주의 이름으로 오시는 이여.

[Verse 2]
거룩한 성전, 상인들을 내쫓으며
"내 아버지의 집은 기도의 집"
"주의 집에 대한 열심, 나를 삼켰네"
"이 성전을 헐라, 다시 세우리라"

[Chorus]
죽음 속에 갇혔던 우리
죄의 지배 아래 있었지
아들을, 육신으로 보내
그의 피로 의롭게 하셨네
십자가 위에서, "다 이루셨네"
홀로, 홀로~

[Verse 3]
유월절 만찬
찢기신 살과 흘리신 피
피흘림 없이 죄사함 없네
그의 피 값은, '은' 서른 개
Umm~

[Verse 4]
겟세마네의 절망 아래
슬픔과 고통의 기도 소리
가롯 유다 싸늘한 입맞춤
수치와 조롱이 기다린다.

[Bridge]
도살장으로 향한 어린양
가시 면류관 유대인의 왕
갈보리 십자가에서
모두의 왕이 되셨네

[Climax]
죽음 속에 갇혔던 우리
죄의 지배 아래 있었지
Oh-oh-oh-oh
우리 죄값을 치르셨네.
죽음을 다스리시네
예수, 예수-

[Outro]
예수 다시 사셨네
부활의 소망이 되셨다.

worldmission
2 Views · 1 month ago

#찬양 #선교사 #예배 #회복 #전진 곡명: 사명지속
작사: 경여호수아 선교사
작곡: AI

worldmission
5 Views · 1 month ago

#찬양 #고난주간찬양 #holyweek #부활 #부활절찬양 #부활주일 #예배 #예수님 #예수 곡명: Holy Week 고난의 주
작사: 경여호수아 선교사
작곡: AI