[មេរៀនទី ២] Lesson 2.1 រំលឹកកិច្ចការផ្ទះ

4 Views· 05/23/24
worldmission
worldmission
1 Subscribers
1

១. ឆែកការបំពេញចន្លោះមេរៀន (មេរៀនទី ២)

២. ឲ្យគេសូត្រចងចាំ ការផ្សាយដំណឹងល្អយ៉ាងខ្លី ទី១ ផ្នែកដំណឹងល្អ

៣. ឆែកការអាន សៀវភៅជំនួយក្នុងការផ្សាយដំណឹងល្អ ទំព័រ ១-១៩

៤. ប្រមូល ប្រវត្តរូបសង្ខេប និង ការប្ដេជ្ញាចិត្ត

៥. ឆែកការស្វែងរកដៃគូអធិស្ឋាន

Show more

 0 Comments sort   Sort By