[មេរៀនទី ១] Lesson 1.3 កិច្ចការផ្ទះ

5 Views· 05/23/24
worldmission
worldmission
1 Subscribers
1

Unit 03 កិច្ចការផ្ទះ
១. បំពេញចន្លោះមេរៀន (មេរៀនទី២)
២. ចងចាំ ការផ្សាយដំណឹងល្អខ្លី ទី១ ផ្នែកដំណឹងល្អ
៣. អានសៀវភៅ ជំនួយក្នុងការផ្សាយដំណឹងល្អ ទំព័រ ១-១៩
៤. សរសេរ ប្រវត្តរូបសង្ខេប និង ការប្ដេជ្ញាចិត្ត
៥. រកដៃគូអធិស្ឋាន (ម្នាក់ រកដៃគូអធិស្ឋានឲ្យបាន២នាក់)

Show more

 0 Comments sort   Sort By