[មេរៀនទី ១] Lesson 1.2 មេរៀនទី១ «ការបង្ហាត់ពួកជំនុំ»

4 Views· 05/23/24
worldmission
worldmission
1 Subscribers
1

Unit 02 មេរៀនទី១ «ការបង្ហាត់ពួកជំនុំ»
១. គោលដៅធំ នៃការបង្ហាត់
២. គោលការណ៍ពីព្រះគម្ពីរ អំពីកម្មវិធី ប.ផ.
៣. គោលបំណង ប.ផ
៤. គ្រឹះចាំបាច់សម្រាប់ការផ្សាយដំណឹងល្អតាមក្រុមជំនុំ ដ៏មានប្រសិទ្ធភាព
៥. គ្រឿងផ្សំនៃកម្មវិធី ប.ផ

Go to Our Course
https://www.atoz.ai/courses/evangelism-explosion

Created by Merelog
https://www.merelog.com

Show more

 0 Comments sort   Sort By