[មេរៀនទី ១] Lesson 1.1 ការណែនាំអំពី ប.ផ

4 Views· 05/23/24
worldmission
worldmission
1 Subscribers
1

១. ការណែនាំឯកសារ
1. Sticker សញ្ញាសួរពីរៈ បិទនៅកន្លែងដែលងាយស្រួលឲ្យគេមើលឃើញ ដូចជា ទូរស័ព្ទ កុំព្យូទ័រ ម៉ូតូ… ពេលគេសួរ យើងអាចចាប់ផ្ដើមផ្សាយដំណឹងល្អ យ៉ាងស្រួល។
2. ក្រដាស មតិសាសនា និង សុភមង្គលៈ ប្រើសម្រាប់ធ្វើជាសេចក្ដីផ្ដើម ដោយធ្វើដូចជា បទសំភាស ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការចូលទៅកាន់ដំណឹងល្អ យ៉ាងស្រួល។
3. តារាងត្រួតពិនិត្យទីបន្ទាល់ក្នុងការផ្សាយដំណឹងល្អៈ ប្រើសម្រាប់ការឆែកមើលទីបន្ទាល់របស់គេ ថាតើ ខុស ឬក៏ត្រូវ (មេរៀនទី៤)
4. ក្រដាសសរសេរទីបន្ទាល់ (ជឿពីពេលវ័យក្មេង និង ធំពេញវ័យ) (មេរៀនទី៤)
5. ជូនទីបន្ទាល់ជាឧទាហរណ៍ៈ (មេរៀនទី៤)
6. ក្រដាសសម្រាប់ពេលប្រជុំរាយការណ៍ រពធៈ ពន្យល់ពីអាកប្បកិរិយា និង របៀបរាយការណ៍ ក្នុងការផ្សាយដំណឹងល្អ
7. សំបុត្រកំណើតខាងព្រលឹងវិញ្ញាណៈ ប្រើសម្រាប់អ្នកដែលបានទទួលជឿ ពេលផ្សាយដំណឹងល្អ
8. ការផ្សាយដំណឹងល្អយ៉ាងខ្លី ទី១ៈ សម្រាប់អ្នកហាត់ចងចាំទាំងអស់មុននិងចាប់ផ្ដើមរៀន (ចែកឲ្យគេ យ៉ាងតិច ១៥ ថ្ងៃមុន)
9. ចម្លើយ-សៀវភៅកិច្ចការៈ ប្រើសម្រាប់បំពេញចន្លោះតាមមេរៀន
10. របាយការណ៍ផ្ទាល់មាត់ៈ សរសេរពីលទ្ធិផលផ្សាយដំណឹងល្អ​ ហើយប្រើសម្រាប់រាយការណ៍ផ្ទាល់មាត់

Go to Our Course
https://www.atoz.ai/courses/evangelism-explosion

Created by Merelog
https://www.merelog.com

Show more

 0 Comments sort   Sort By