[២៩.៣.២០២០] ព្រះជាអ្នកគ្រប់គ្រងលើគ្រប់ទាំងអស់ (ទំនុកដំកើង 56:1-4) - ការថ្វាយបង្គំដោយប្រព័នអ៊ីនធឺណេត

7 Views· 05/23/24
worldmission
worldmission
1 Subscribers
1

ការថ្វាយបង្គំដោយប្រព័នអ៊ីនធឺណេត

ព្រះជាអ្នកគ្រប់គ្រងលើគ្រប់ទាំងអស់
ទំនុកដំកើង 56:1-4
គ្រូគង្វាល ឈ្មោះ ស៊ុន សុខា

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន:
១. នៅពេលយើងភ័យខ្លាចសូមទុកចិត្តលើទ្រង់តែ១ប៉ុណ្ណោះ
២. ថ្វាយជីវិតរបស់អ្នកស្រុងទៅកាន់ព្រះអង្គ
៣. ព្រះទ្រង់គ្រប់គ្រងលើគ្រប់ស្ថានភាពទាំងអស់ សូមកុំខ្វាយខ្វល់
៤. កុំអនុញ្ញាតអោយសេចក្តីភ័យខ្លាចឆក់យកសេចក្តីសុខសាន្ត និង សេចក្តីអំណររបស់អ្នកចេញពីព្រះអង្គឡើយ

------------

កម្មវិធីថ្វាយបង្គំថ្ងៃអាទិត្យ

Part I
សរសើរដម្កើងរួម - សរសើរជាក្រុម

Part II
1 ការអធិស្ឋានស្ងៀមស្ងាត់ ----- អ្នកដឹកនាំ
2 ជំនឿពួកសាវក ----- ទាំងអស់គ្នា
3 ការអធិស្ឋានប្រែចិត្ត ----- ទាំងអស់គ្នា
4 ទំនុកតម្កើង ----- ទាំងអស់គ្នា
5 ការអធិស្ឋាន ----- គ្រូគង្វាល លីអ៊ីនស៊ូ
6 ការអានព្រះគម្ពីរ ----- អ្នកដឹកនាំ
7 ការអធិប្បាយ ----- គ្រូគង្វាល ឈ្មោះ ស៊ុន សុខា
8 ដង្វាយ ----- ទាំងអស់គ្នា
9 ការអធិស្ឋាន ----- គ្រូគង្វាល លីអ៊ីនស៊ូ
10 សេចក្ដីជូនដំណឹង ----- គ្រូគង្វាល លីអ៊ីនស៊ូ
11 ចម្រៀងចុងក្រោយ ----- ទាំងអស់គ្នា
12 ការអធិស្ឋានសុំព្រះពរ ----- គ្រូគង្វាល ឈ្មោះ ស៊ុន សុខា

Online Worship Service for Khmer LIVE
by Korean Missionary Association in Cambodia
주캄보디아한인선교사회

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* 📺 📺 📺 *

📺 Broadcaster : MereTV (https://www.meretv.com)

📢 YouTube Subscribe (https://atoz.ai/Gdjra)
▶ Official website: https://www.meretv.com
▶ Official wowdojo page: https://wowdojo.com/meretv
▶ Contact Us: holytasks@gmail.com

#kmac #kmacworship #missioncambodia #ការថ្វាយបង្គំដោយប្រព័នអ៊ីនធឺណេត #កម្មវិធីថ្វាយបង្គំថ្ងៃអា #kmac예배 #kmac온라인예배 #캄보디아교회 #캄보디아예배 #캄보디아선교 #캄보디아온라인예배 #랜선교회 #랜선예배 #캄보디아어예배

Show more

 0 Comments sort   Sort By