[២៨.០៦.២០២០] បុត្រយេស៊ូវគឺជាព្រះគ្រីស្ទ by គ្រូគង្វាល ហ៊ឹម ស៊ីថេត

506 Views
kmac
kmac
28 Jun 2020

បុត្រយេស៊ូវគឺជាព្រះគ្រីស្ទ (ម៉ាថាយ ១:១-១៨)
by គ្រូគង្វាល ហ៊ឹម ស៊ីថេត​ (គ្រូគង្វាល ហ៊ឹម ស៊ីថេត)

#អ្នកដឹកនាំ
គ្រូគង្វាល ចាំង អ៊ីនហ្យុក (ក្រុមជំនុំពន្លឺនៃគាថាវង្ស)

Part I
00:00 សរសើរដម្កើងរួម
ក្រុមជំនុំព្រេសប៊ីធេរានដើមឈើជីវិត

Part II
1 ការអធិស្ឋានស្ងៀមស្ងាត់ ----- អ្នកដឹកនាំ
2 គោលជំនឿរបស់ពួកសាវក ----- ទាំងអស់គ្នា
3 ការអធិស្ឋានប្រែចិត្ត ----- ទាំងអស់គ្នា
4 ទំនុកតម្កើង ----- ទាំងអស់គ្នា
5 ការអធិស្ឋាន ----- គ្រូគង្វាល ចាំង អ៊ីនហ្យុក
6 ការអានព្រះគម្ពីរ ----- អ្នកដឹកនាំ
7 ការអធិប្បាយ ----- គ្រូគង្វាល ហ៊ឹម ស៊ីថេត
8 ដង្វាយ ----- ទាំងអស់គ្នា
9 ការអធិស្ឋាន ----- គ្រូគង្វាល ចាំង អ៊ីនហ្យុក
10 សេចក្ដីជូនដំណឹង -----គ្រូគង្វាល ចាំង អ៊ីនហ្យុក
11 ចម្រៀងចុងក្រោយ ----- ទាំងអស់គ្នា
12 ការអធិស្ឋានសុំព្រះពរ -----គ្រូគង្វាល ហ៊ឹម ស៊ីថេត


Online Worship Service for Khmer LIVE
by Korean Missionary Association in Cambodia
주캄보디아한인선교사회
▶ Official Website: https://kmac.app

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
📺 Broadcaster : MereTV (https://www.meretv.com)

📢 YouTube Subscribe (https://atoz.ai/Gdjra)
🕸 Official wowdojo page: https://wowdojo.com/meretv
📬 Contact Us: holytasks@gmail.com

#KMAC #KMACWorship #MissionCambodia #ការថ្វាយបង្គំដោយប្រព័នអ៊ីនធឺណេត #កម្មវិធីថ្វាយបង្គំថ្ងៃអា #KMAC예배 #KMAC온라인예배 #캄보디아교회 #캄보디아예배 #캄보디아선교 #캄보디아온라인예배 #랜선교회 #랜선예배 #캄보디아어예배

Show more


0 Comments Sort By

No comments found