[១៧.០៥] សូមព្រះអង្គគង់ជាមួយលោកអ្នក។ (យ៉ូហាន១៤:១៥-២១) by គ្រូគង្វាល ស្វាយ យុទ្ធារដ្ឋ

1,219 Views
kmac
kmac
15 May 2020

ការថ្វាយបង្គំដោយប្រព័នអ៊ីនធឺណេត

"សូមព្រះអង្គគង់ជាមួយលោកអ្នក"។ (យ៉ូហាន១៤:១៥-២១)
by គ្រូគង្វាល ស្វាយ យុទ្ធារដ្ឋ (គ្រូគង្វាលក្រុមជំនុំមេតូឌីស្ទនៅកម្ពុជា)

Part I
សរសើរដម្កើងរួម
សរសើរជាក្រុម

Part II
1 ការអធិស្ឋានស្ងៀមស្ងាត់ ----- អ្នកដឹកនាំ
2 ជំនឿពួកសាវក ----- ទាំងអស់គ្នា
3 ការអធិស្ឋានប្រែចិត្ត ----- ទាំងអស់គ្នា
4 ទំនុកតម្កើង ----- ទាំងអស់គ្នា
5 ការអធិស្ឋាន ----- គ្រូគង្វាល គីម អ៊ឺនមូ
6 ការអានព្រះគម្ពីរ ----- អ្នកដឹកនាំ
7 ការអធិប្បាយ ----- គ្រូគង្វាល ស្វាយ យុទ្ធារដ្ឋ
8 ដង្វាយ ----- ទាំងអស់គ្នា
9 ការអធិស្ឋាន ----- គ្រូគង្វាល គីម អ៊ឺនមូ
10 សេចក្ដីជូនដំណឹង -----គ្រូគង្វាល គីម អ៊ឺនមូ
11 ចម្រៀងចុងក្រោយ ----- ទាំងអស់គ្នា
12 ការអធិស្ឋានសុំព្រះពរ -----គ្រូគង្វាល ស្វាយ យុទ្ធារដ្ឋ


Online Worship Service for Khmer LIVE
by Korean Missionary Association in Cambodia
주캄보디아한인선교사회

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

📢 YouTube Subscribe (https://bit.ly/2PlWMGj)
✍ YouTube Commuty (http://bit.ly/2VSzrhJ)

▶ Official website: https://www.meretv.com
▶ Official wowdojo page: https://wowdojo.com/meretv
▶ Contact Us: holytasks@gmail.com

📺 Broadcaster : MereTV (https://www.meretv.com)

#KMAC #KMACWorship #ការថ្វាយបង្គំដោយប្រព័នអ៊ីនធឺណេត #កម្មវិធីថ្វាយបង្គំថ្ងៃអា #KMAC예배 #KMAC온라인예배 #캄보디아교회 #캄보디아예배 #캄보디아선교 #캄보디아온라인예배 #랜선교회 #랜선예배 #캄보디아어예배

Show more


0 Comments Sort By

No comments found