[១៤.០៦.២០២០] អត្តសញ្ញាណក្នុងព្រះគ្រីស្ទ (១ ពេត្រុស ៥:១០) by គ្រូគង្វាល ម៉ម បាណាបាស

427 Views
kmac
kmac
14 Jun 2020

ការថ្វាយបង្គំដោយប្រព័នអ៊ីនធឺណេត

[១៤.០៦.២០២០] អត្តសញ្ញាណក្នុងព្រះគ្រីស្ទ (១ ពេត្រុស ៥:១០)
by គ្រូគង្វាល ម៉ម បាណាបាស (ព្រះវិហារពន្លឺជីវិត)

Part I
សរសើរដម្កើងរួម
សរសើរជាក្រុម ក្រុមជំនុំអេម៉ាញូអែល
1. ដ៏វិសុទ្ធ (거룩)
2. ក្ដីសង្ឃឹមនៃជាតិសាសន៍ (예수 열방의 소망)
3. ខ្ញុំបានស្តាប់តាមព្រះបន្ទូល (하나님의 음성을)
4. ព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះសូមយាងគង់ទីនេះ (주님의 성령 지금 이곳에)


Part II
1 ការអធិស្ឋានស្ងៀមស្ងាត់ ----- អ្នកដឹកនាំ
2 ជំនឿពួកសាវក ----- ទាំងអស់គ្នា
3 ការអធិស្ឋានប្រែចិត្ត ----- ទាំងអស់គ្នា
4 ទំនុកតម្កើង ----- ទាំងអស់គ្នា
5 ការអធិស្ឋាន ----- គ្រូគង្វាល គីម ចូដុង
6 ការអានព្រះគម្ពីរ ----- អ្នកដឹកនាំ
7 ការអធិប្បាយ ----- គ្រូគង្វាល ម៉ម បាណាបាស
8 ដង្វាយ ----- ទាំងអស់គ្នា
9 ការអធិស្ឋាន ----- គ្រូគង្វាល គីម ចូដុង
10 សេចក្ដីជូនដំណឹង -----គ្រូគង្វាល គីម ចូដុង
11 ចម្រៀងចុងក្រោយ ----- ទាំងអស់គ្នា
12 ការអធិស្ឋានសុំព្រះពរ -----គ្រូគង្វាល ម៉ម បាណាបាស


Online Worship Service for Khmer LIVE
by Korean Missionary Association in Cambodia
주캄보디아한인선교사회
▶ Official Website: https://kmac.app

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
📺 Broadcaster : MereTV (https://www.meretv.com)

📢 YouTube Subscribe (https://atoz.ai/Gdjra)
▶ Official wowdojo page: https://wowdojo.com/meretv
▶ Contact Us: holytasks@gmail.com

#KMAC #KMACWorship #MissionCambodia #ការថ្វាយបង្គំដោយប្រព័នអ៊ីនធឺណេត #កម្មវិធីថ្វាយបង្គំថ្ងៃអា #KMAC예배 #KMAC온라인예배 #캄보디아교회 #캄보디아예배 #캄보디아선교 #캄보디아온라인예배 #랜선교회 #랜선예배 #캄보디아어예배

Show more


0 Comments Sort By

No comments found