[១០.៥] តើព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទជានរណា? (យ៉ូហាន1:1-4) by គ្រូគង្វាលច្បង ហ៊ឹម ស៊ីថេត

1,216 Views
kmac
kmac
11 May 2020

ការថ្វាយបង្គំដោយប្រព័នអ៊ីនធឺណេត

[១០.៥] តើព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទជានរណា?
(បទគម្ពីរ យ៉ូហាន1:1-4)
by គ្រូគង្វាលច្បង ហ៊ឹម ស៊ីថេត
(ក្រុមជំនុំព្រះសង្រ្គោះដ៏ពិត)

1.ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទជាព្រះជាម្ចាស់(បទគម្ពីរ យ៉ូហាន 1:1)
2.ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទជាព្រះអាទិករ(បទគម្ពីរ យ៉ូហាន 1:3)
3.ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទជាព្រះសង្រ្គោះបាប(បទគម្ពីរ យ៉ូហាន 1:4)

កម្មវិធីថ្វាយបង្គំថ្ងៃអាទិត្យ

Part I
សរសើរដម្កើងរួម
សរសើរជាក្រុម

Part II
1 ការអធិស្ឋានស្ងៀមស្ងាត់ ----- អ្នកដឹកនាំ
2 ជំនឿពួកសាវក ----- ទាំងអស់គ្នា
3 ការអធិស្ឋានប្រែចិត្ត ----- ទាំងអស់គ្នា
4 ទំនុកតម្កើង ----- ទាំងអស់គ្នា
5 ការអធិស្ឋាន ----- គ្រូគង្វាល ឆេ វ័នឆាន
6 ការអានព្រះគម្ពីរ ----- អ្នកដឹកនាំ
7 ការអធិប្បាយ ----- គ្រូគង្វាលច្បង ⁣ហ៊ឹម ស៊ីថេត
8 ដង្វាយ ----- ទាំងអស់គ្នា
9 ការអធិស្ឋាន ----- គ្រូគង្វាល ឆេ វ័នឆាន
10 សេចក្ដីជូនដំណឹង -----គ្រូគង្វាល ឆេ វ័នឆាន
11 ចម្រៀងចុងក្រោយ ----- ទាំងអស់គ្នា
12 ការអធិស្ឋានសុំព្រះពរ ----- គ្រូគង្វាលច្បង ⁣ហ៊ឹម ស៊ីថេតOnline Worship Service for Khmer LIVE
by Korean Missionary Association in Cambodia
주캄보디아한인선교사회

📢 YouTube Subscribe (https://bit.ly/2PlWMGj)
✍ YouTube Commuty (http://bit.ly/2VSzrhJ)

▶ Official website: https://www.meretv.com
▶ Official wowdojo page: https://wowdojo.com/meretv
▶ Contact Us: holytasks@gmail.com

📺 Broadcaster : MereTV (https://www.meretv.com)

#គ្រូគង្វាលច្បងហ៊ឹមស៊ីថេត #ក្រុមជំនុំព្រះសង្រ្គោះដ៏ពិត​​​​​ #KMAC #KMACWorship #ការថ្វាយបង្គំដោយប្រព័នអ៊ីនធឺណេត #កម្មវិធីថ្វាយបង្គំថ្ងៃអាទិត្យ #ក្យង់ហាយ៉ង់ #KMAC #KMAC예배 #KMAC온라인예배 #캄보디아교회 #캄보디아예배 #캄보디아선교 #캄보디아온라인예배 #랜선교회 #랜선예배 #캄보디아어예배

Show more


0 Comments Sort By

No comments found