[០៧. ០៦.២០២០] តើការលះបង់ដ៏រស់គឺជាអ្វី?(រ៉ូម ១២:១-៨) by គ្រូគង្វាល ស៊ុន សុខា

549 Views
kmac
kmac
07 Jun 2020

ការថ្វាយបង្គំដោយប្រព័នអ៊ីនធឺណេត

[០៧. ០៦.២០២០] តើការលះបង់ដ៏រស់គឺជាអ្វី?(រ៉ូម ១២:១-៨)
by គ្រូគង្វាល ស៊ុន សុខា (ព្រះវិហារជំនឿក្រាំងអង្រ្កង)

Part I
សរសើរដម្កើងរួម
សរសើរជាក្រុម ក្រុមជំនុំអេម៉ាញូអែល

1. ខ្ញុំចង់ក្លាយជាក្តីអំណរនៃព្រះ (나 주님의 기쁨되기 원하네)
2. តាមលោហិតព្រះយេស៊ូវ (보혈을 지나)
3. ឱ្យទ្វាទាំងឡាយអើយចូរងើបក្បាលឡើង (문들아 머리들어라)
4. វត្តមាននៃព្រះ (임재-하늘의 문을 여소서)


Part II
1 ការអធិស្ឋានស្ងៀមស្ងាត់ ----- អ្នកដឹកនាំ
2 ជំនឿពួកសាវក ----- ទាំងអស់គ្នា
3 ការអធិស្ឋានប្រែចិត្ត ----- ទាំងអស់គ្នា
4 ទំនុកតម្កើង ----- ទាំងអស់គ្នា
5 ការអធិស្ឋាន ----- គ្រូគង្វាល លី ហ្យុងស៊ីក
6 ការអានព្រះគម្ពីរ ----- អ្នកដឹកនាំ
7 ការអធិប្បាយ ----- គ្រូគង្វាល ស៊ុន សុខា
8 ដង្វាយ ----- ទាំងអស់គ្នា
9 ការអធិស្ឋាន ----- គ្រូគង្វាល លី ហ្យុងស៊ីក
10 សេចក្ដីជូនដំណឹង -----គ្រូគង្វាល លី ហ្យុងស៊ីក
11 ចម្រៀងចុងក្រោយ ----- ទាំងអស់គ្នា
12 ការអធិស្ឋានសុំព្រះពរ -----គ្រូគង្វាល ស៊ុន សុខា


Online Worship Service for Khmer LIVE
by Korean Missionary Association in Cambodia
주캄보디아한인선교사회

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

📢 YouTube Subscribe (https://atoz.ai/Gdjra)

▶ Official website: https://www.meretv.com
▶ Official wowdojo page: https://wowdojo.com/meretv
▶ Contact Us: holytasks@gmail.com

📺 Broadcaster : MereTV (https://www.meretv.com)

#KMAC #KMACWorship #MissionCambodia #ការថ្វាយបង្គំដោយប្រព័នអ៊ីនធឺណេត #កម្មវិធីថ្វាយបង្គំថ្ងៃអា #KMAC예배 #KMAC온라인예배 #캄보디아교회 #캄보디아예배 #캄보디아선교 #캄보디아온라인예배 #랜선교회 #랜선예배 #캄보디아어예배

Show more


0 Comments Sort By

No comments found