[០៧.០៤.២០២០] សរសើរដម្កើងរួម by សរសើរជាក្រុម ក្រុមជំនុំអេម៉ាញូអែល

132 Views
Meretv Originals
Meretv Originals
07 Jun 2020

[០៧.០៤.២០២០] សរសើរដម្កើងរួម
by សរសើរជាក្រុម ក្រុមជំនុំអេម៉ាញូអែល (pastor Kim Mun Sik)

1. ខ្ញុំចង់ក្លាយជាក្តីអំណរនៃព្រះ (나 주님의 기쁨되기 원하네)
2. តាមលោហិតព្រះយេស៊ូវ (보혈을 지나)
3. ឱ្យទ្វាទាំងឡាយអើយចូរងើបក្បាលឡើង (문들아 머리들어라)
4. វត្តមាននៃព្រះ (임재-하늘의 문을 여소서)

Leader: ខាន់ ចិន្ដា
Singer: កាន មេសា, វាត់ ដាវិន
Guitar: អាត់ វណ្ណះ
Bass Guitar: ពៅ រិទ្ធី
Drummer: ហាន សំម្ឋស្ស
Pianist: អ្នកគ្រូ ហូង សេមី

#ChristianKhmerSongs #MereTV #MissionCambodia

Show more


0 Comments Sort By

No comments found