ឱ! សូមនៅជិតព្រះអង្គ 내 주를 가까이 하게 함은 by គ្រូគង្វាល លី ហ្យុងស៊ីក

154 Views
Meretv Originals
Meretv Originals
03 May 2020

ឱ! សូមនៅជិតព្រះអង្គ 내 주를 가까이 하게 함은
by គ្រូគង្វាល លី ហ្យុងស៊ីក 이형식 선교사

📢 YouTube Subscribe (https://bit.ly/2PlWMGj)
✍ YouTube Commuty (http://bit.ly/2VSzrhJ)

▶ Official website: https://www.meretv.com
▶ Official facebook page: https://www.facebook.com/MereTelevision/
▶ Contact Us: holytasks@gmail.com

📺 Broadcaster : MereTV (https://www.meretv.com)

#ឱ!សូមនៅជិតព្រះអង្គ #내 주를 가까이 하게 함은 #캄보디아찬양

Show more


0 Comments Sort By

No comments found