អធិស្ឋានសម្រាប់កម្ពុជា by សៀង ដារ័ត្ន (캄보디아를 위한 기도)

59 Views
Meretv Originals
Meretv Originals
14 Jun 2020

អធិស្ឋានសម្រាប់កម្ពុជា (캄보디아를 위한 기도)
by សៀង ដារ័ត្ន

📺 Broadcaster : MereTV (https://www.meretv.com)
📢 YouTube Subscribe (https://atoz.ai/Gdjra)
📬 holytasks@gmail.com

▶ Official website: https://www.meretv.com
▶ Official facebook page: https://www.wowdojo.com/meretv

#MissionCambodia #KhmerPraise #បិតានៃមនុស្សលោក

Show more


0 Comments Sort By

No comments found