[សរសើរដម្កើងរួម] ហ្គីតាដឹកនាំ : សាត ស៊ីណា / ហ្គីតាបាស : វ៉ាន់ ណាំ / វាយស្គ : លី សិត្រា ([២៨.០៦.២០២០)

305 Views
Meretv Originals
Meretv Originals
28 Jun 2020

🎵 Play lists
ចម្រៀងស្វាគមន៍ (환영송)
សែនខ្ពស់លើគ្រប់អស់ទាំងនាម (모든 이름위에 뛰어난 이름)
ដល់ពេលហើយ (It is Time)
មានចេស្តានៅក្នុងឈាម (죄에서 자유를 얻게 함은)
ព្រះយេស៊ូវ

[២៨.០៦.២០២០] សរសើរដម្កើងរួម
by ក្រុមជំនុំព្រះគម្ពីរបាទីស្ទភ្នំពេញ

ហ្គីតាដឹកនាំ : សាត ស៊ីណា
ហ្គីតាបាស : វ៉ាន់ ណាំ
វាយស្គ : លី សិត្រា
លេងព្យាណូ : សុជាតាំ
អ្នកច្រៀង : សាត សុខណាង, គ្រន សូនីតា

#ចម្រៀងស្វាគមន៍ #សែនខ្ពស់លើគ្រប់អស់ទាំងនាម #ដល់ពេលហើយ (It is Time)
#មានចេស្តានៅក្នុងឈាម #ព្រះយេស៊ូវ

Show more


0 Comments Sort By

No comments found