តាំងទ្រង់ជាម្ចាស់លើទាំងអស់ 주 예수 이름 높이어 by ទាំងអស់គ្នា

58 Views
Meretv Originals
Meretv Originals
22 May 2020

តាំងទ្រង់ជាម្ចាស់លើទាំងអស់ 주 예수 이름 높이어
by ទាំងអស់គ្នា

*제작: 순전한티비 MereTV (경여호수아 선교사)
(www.meretv.com / holytasks@gmail.com)

*본 영상은 '세계로선교센터' (김문식 선교사)의 뮤지컬팀과 '순전한TV'와의 협업으로 만들어졌습니다.
뮤지컬 공연문의 및 사역 문의: bansik@hanmail.net / +855 12-542-119
*음향: 다라사운드 정후식 선교사

📢 YouTube Subscribe (https://bit.ly/3bXjkH4)
Email: holytasks@gmail.com

▶ Official website: https://www.meretv.com
▶ Official facebook page: https://www.wowdojo.com/meretv

Broadcaster : MereTV (https://www.meretv.com)

#តាំងទ្រង់ជាម្ចាស់លើទាំងអស់ #MissionCambodia #캄디아찬송가

Show more


0 Comments Sort By

No comments found