គ្រប់ពេលខ្ញុំអធិស្ឋាន

1,145 Views
Meretv Originals
Meretv Originals
08 May 2020

គ្រប់ពេលខ្ញុំអធិស្ឋាន 매일매일 기도할 때
គ្រូគង្វាល លី ហ្យុងស៊ីក​​​​​ & ក្យង់ ហាយ៉ង់
이형식 선교사 & 경하영
Piano ហូង សេមី 홍세미 선교사

* 특별히 제작에 동역해 주신 정후식 선교사, 서성우 선교사 두분께 감사드립니다.

📢 YouTube Subscribe (https://bit.ly/2PlWMGj)
✍ YouTube Commuty (http://bit.ly/2VSzrhJ)
Email: holytasks@gmail.com

▶ Official website: https://www.meretv.com
▶ Official facebook page: https://www.facebook.com/MereChristia...

Broadcaster : MereTV (https://www.meretv.com)

Show more


0 Comments Sort By

No comments found