កាលខ្ញុំនឹកពិឈើច្កាងអស្ចារ្យ 주 달려 죽은 십자가

903 Views
Meretv Originals
Meretv Originals
22 Jun 2020

កាលខ្ញុំនឹកពិឈើច្កាងអស្ចារ្យ 주 달려 죽은 십자가by កាន មេសាpiano ហូង សេមី *제작: 순전한티비 MereTV (경여호수아 선교사)www.meretv.com / holytasks@gmail.com*본 영상은 '세계로선교센터' (김문식 선교사)의 뮤지컬팀과 '순전한TV'와의 협업으로 만들어졌습니다.뮤지컬 공연문의 및 사역 문의: bansik@hanmail.net / +855 12-542-119*음향: 다라사운드 정후식 선교사📺 Broadcaster : MereTV (https://www.meretv.com)📢 YouTube Subscribe (https://atoz.ai/Gdjra)▶ Official website: https://www.meretv.com▶ Official wowdojo page: https://wowdojo.com/meretv▶ Contact Us: holytasks@gmail.com#MissionCambodia #MereTV #순전한TV

Show more


0 Comments Sort By

No comments found