របៀបផុសវីដេអូរសម្រាប់ការប្រគុំណូអែល(Noel Contest)
Noel Contest 응모방법

អ្នកអាចចុះឈ្មោះការប្រគុំណូអែល(Noel Contest)តាមOnline ហើយគេបោះឆ្នោតតាមOnline ផងដែរ ដូច្នេះប្រជាជនដែលរស់នៅតាម ខេត្តងាយស្រួលចូលរួមកម្មវិធីនេះ;
노엘 콘테스트는 온라인으로 신청하고, 인터넷 투표로 결과가 이뤄집니다. 지방에 계신분들도 편하고 부담 없이 참여할 수 있습니다.

១)ចូរថតបទណាមួយដែលនៅក្នុងចំណោម Christmas Carol ឬបទចម្រៀងសរសើរតម្កើងដែលពាក់ពន្ធ័នឹងពិធីបុណ្យណូអែល
1) 여러분의 크리스마스 캐롤이나 찬양곡을 동영상으로 촬영합니다.

២)បន្ទាប់មកចូរផុសវីដេអូរនោះនៅក្នុងFacebook, Youtube, Vimeo, Dailymotion ប្ញInstagram ក៏បាន។
2) 자신의 Facebook, Youtube, Vimeo, Dailymotion, Instagram 계정 중 하나에 응모할 동영상을 올립니다.

៣)នៅក្នុងគេហទំព័រការប្រគុំណូអែល(Noel Contest)ចូរចុចពាក្យដែលហៅថា Add Video to Noel Contest នៅខាងក្រោម។
3) 노엘 콘테스트 페이지 또는 맨아래에 보이는 Add Video to Noel Contest를 클릭하여 메뉴로 이동합니다.

៤)ហើយចូរបំពេញឈ្មោះ, E-mail, ចំណងជើងចម្រៀង និងការពន្យល់ពីចម្រៀង និង Copy URL Video ហើយចុចពាក្យថា Add Video
4) 제목, 설명을 입력하고 동영상의 URL주소를 복사하고 Add Video버튼을 클릭합니다.

៥)បន្ទាប់មកចូរ ស៊ែរ(share)URL Video ជាមួយនឹងមិត្តភក្តិរបស់អ្នក ហើយអោយពួកគាត់បោះឆ្នោតគាំទ្រអ្នក។
5) 친구들에게 응모한 동영상 주소를 공유하고 투표를 독려하세요!

សូមអោយអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីអំណរដោយព្រោះការប្រគុំណូអែល(Noel Contest)
នេះដែលអបអរសាទរថ្ងៃកំណើតរបស់ព្រះយេស៊ូវ។ សូមអោយអ្នករាល់គ្នាមានអ្នកគាំទ្រជាច្រើន ហើយខ្ញុំក៏សូមគាំទ្រអ្នកផងដែរ។
여러분 모두가 예수님의 탄생을 축하하는 노엘 컨테스트 참여를 통해 즐겁기를 바랍니다. 많은 분들이 여러분을 응원하길 바라고, 저도 여러분들을 응원합니다.

Add Video to Noel Contest

Leave your vote