ព្រះយើងធំអស្ចារ្យ 위대하신 주 by 경하영 KYUNG, Hayoung

2019-12-08T14:41:24+07:00December 8th, 2019|Music|

https://meretv.com/wp-content/uploads/2019/12/위대하신주-캄경하영.mp3   위대하신 주 ព្រះយើងធំអស្ចារ្យ 빛나는 왕의 왕 영광의 주님 ព្រះមហាក្សត្រដ៏រុងរឿង ហ៊ុំដោយព្រះចេស្ដា 온 땅 기뻐하라 온 땅